Privacy-verklaring

Tennisschool Jeanette Lockhorst, gevestigd aan Lorentzkade 164, 2014 CD Haarlem,
KvK-nummer 34340467, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jeanettelockhorst.nl
Lorentzkade 164
2014 CD Haarlem
Telefoon 023-5243817
Mobiel 06-54253563

Jeanette van den Hoek-Lockhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Tennisschool Jeanette Lockhorst zij is te bereiken via info@jeanettelockhorst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tennisschool Jeanette Lockhorst verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Tennisschool Jeanette Lockhorst verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jeanettelockhorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tennisschool Jeanette Lockhorst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– ter registratie en uitvoering van uw inschrijving van de tennislessen
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tennisschool Jeanette Lockhorst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisschool Jeanette Lockhorst) tussen zit. Tennisschool Jeanette Lockhorst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Outlook + Excel en Davilex boekhoudsoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tennisschool Jeanette Lockhorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht ). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tennisschool Jeanette Lockhorst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Tennisschool Jeanette Lockhorst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennisschool Jeanette Lockhorst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeanettelockhorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tennisschool Jeanette Lockhorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tennisschool Jeanette Lockhorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jeanettelockhorst.nl